Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Români de pretutindeni - Admitere MASTER Arhiva Iulie 2022

 
 

 

SESIUNEA IULIE 2022

 Afișarea rezultatelor finale

Fiecare candidat declarat admis va confirma locul astfel:

CADRU GENERAL:

Studenții internaționali de origine română sunt acei cetățeni care nu dețin carte de identitate românească, dar se afiliază identității culturale române. Pot proveni din: Serbia, Albania, Macedonia, Ucraina, Republica Moldova, Bulgaria, Croația, Grecia, Israel, Ungaria sau Diaspora.

Conform Metodologiei de admitere a studenților internaționali de origine română în învățământul superior pentru anul universitar 2017-2018 (Anexa nr. 2 la OMEN nr. 3900/16.05.2017) și a clarificărilor ulterioare, acești cetățeni participă la procesul de admitere pe locuri subvenționate de statul român.

Bursele Ministerului Educației din România sunt împărțite în două categorii:

 • Fără taxă de școlarizare, dar cu bursă lunară, finanțarea de la bugetul de stat fiind pentru: taxa de școlarizare, bursă lunară (65 euro / lună pentru studenți la ciclul de licență, 75 euro / lună pentru studenții la ciclul de master și 85 euro / lună pentru doctoranzi) și cazare în cămin;
 • Fără taxă de școlarizare, dar fără bursă, finanțarea de la bugetul de stat fiind pentru: taxa de școlarizare și cazare în cămin.

Alte facilități:

 • Finanțarea taxelor de școlarizare pentru anul pregătitor de limba română și o bursă lunară, dacă este cazul;
 • Finanțarea taxelor de școlarizare pe întregul ciclu academic pentru care studentul a fost admis și o bursă lunară, dacă este cazul;
 • Finanțarea taxelor de cazare în căminele studențești prin bugetul ministerului, în limita fondurilor alocate;
 • Asistență medicală gratuită în caz de urgențe medicale și chirurgicale și boli potențiale epidemice endemice, în conformitate cu legislația națională actuală;
 • Transport în aceleași condiții cu studenții români, conform legislației naționale actuale;
 • Alte tipuri de burse, în conformitate cu legislația în vigoare.

Studenții internaționali de origine română pot solicita și studii cu taxă în lei, taxele de școlarizare fiind aceleași ca pentru studenții români.

Limba de studiu:

Pentru promovarea limbii și culturii române, Ministerul Educației a decis ca beneficiarii locurilor speciale alocate să studieze numai în limba română. Pentru a studia într-o limbă străină, candidații pot solicita un program de studiu direct la UPT, dar trebuie să plătească taxa de școlarizare, în aceleași regim financiar ca și cetățenii români. Dacă candidatul nu cunoaște limba română, trebuie să participe la Anul pregătitor pentru învățarea limbii române (Anexa 1 – Lista instituțiilor de învățământ superior care organizează anul pregătitor pentru învățarea limbii române).


OFERTA ACADEMICĂ:

NUMĂR DE LOCURI DISPONIBIL:

Domenii și programe de studiu:
 

 

Admiterea la master se desfăşoară pe bază de concurs, după o procedură stabilită de către facultăţi, ce se finalizează cu o notă de apreciere sintetică. Rezultatele finale ale concursului se exprimă printr-o medie ponderată, numită media de admitere, calculată astfel:

unde :

Ma - media finală de admitere
Md - media examenului de diplomă/licenţă
Ni – notă de aprecierea sintetică; poate fi dată de: verificarea cunoştinţelor, prestaţia la interviu, fişă de apreciere etc.
Facultățile pot lua decizia echivalării, pentru absolvenții aceluiași domeniu de licență cu cel de master, a notei de apreciere sintetică cu media multianuală, la solicitarea candidaților;
k – coeficient cu valoarea între 0 și 5, stabilit în funcție de domeniul de licență absolvit de candidat (Valoare coeficient k).

 


CALENDAR DE ADMITERE:

Înscriere candidați:

27.06.2022 – 08.07.2022, ora 16:00 online

27.06.2022 – 08.07.2022, ora 15:00 fizic (Luni – Vineri: 10:00 – 14:00)

Afișarea listelor cu candidații înscriși pentru validarea  datelor (sesizare erori):   08.07.2022, ora 16:00
Concurs de admitere (interviu):

11.07.2022 – 12.07.2022 – conform programării stabilite de facultăți

Afișarea rezultatelor admiterii - Runda I: 13.07.2022, ora 10:00
Confirmări Runda I: 13.07.2022, ora 12:00 – 20.07.2022, ora 12:00
Afișarea rezultatelor admiterii - Runda II: 20.07.2022, ora 15:00
Confirmări Runda II: 20.07.2022, ora 16:00 – 22.07.2022, ora 12:00
Afișarea rezultatelor FINALE: 22.07.2022, ora 15:00

DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

Dosarul de admitere la studii universitare de master pentru românii de pretutindeni cuprinde următoarele documente :

 • Dosar de carton tip plic (doar la depunerea documentelor în format fizic)
 • Cerere-tip de înscriere la studii universitare de master (Anexa 2);
 • Certificat de naștere – copie și traducere autorizată (unde este cazul) în limba română;
 • Buletin/act de identitate – copie;
 • Pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii – copie după primele 3 pagini;
 • Certificat de căsătorie – copie și traducere autorizată (după caz);
 • Adeverință medicală tip (eliberată în România sau în țara de origine) – original și traducere autorizată (dacă e cazul) – trebuie să conțină informații actuale despre starea generală de sănătate a candidatului, antecedente de boli cronice și respectiv de SARS-COV-2;
 • Diploma de licență /adeverință de absolvire pentru anul curent – copii și traduceri autorizate (unde este cazul) în limba română;
 • Foaie matricolă pentru anii de studiu de la ciclul licență/ suplimentul la diploma de licență – copii și traduceri autorizate (unde este cazul) în limba română;
 • Pentru candidații care au absolvit ciclul de licență înaintea anului academic curent, declarație pe proprie răspundere conform căreia nu au mai beneficiat de studii finanțate de la bugetul de stat al României pentru ciclul de studii master, sau, dacă au beneficiat, pentru ce durată, întocmită la notar – doar pentru candidații care optează pentru locuri bugetate;
 • Pentru candidații care au absolvit deja un ciclu de master: diploma de master însoțită de foi matricole / suplimente la diplomă – copii și traduceri autorizate (unde este cazul) în limba română; adeverință de la facultatea unde a urmat studiile de master cu specificarea regimului financiar de studii pe ani (bugetat / taxă);
 • Pentru candidații cetățeni români cu domiciliul în străinătate (CRDS) declarație pe proprie răspundere că nu au buletin/carte de identitate românească, întocmită la notar;
 • Pentru etnicii români din afara granițelor, declarație privind apartenența la identitatea culturală românească (Anexa 3), avizată de reprezentanțele diplomatice (ambasadă, consulat) ale României în țara respectivă (excepție: Republica Moldova);
 • Nota de prelucrare a datelor cu caracter personal (nota informativa).
Observații:
 • FOARTE IMPORTANT!  În cazul depunerii online, documentele se vor scana într-un sigur document PDF în ordinea de mai sus. Documentul se va numi “Master_admitere_2022_NUME_Prenume (se va înlocui cu numele si prenumele candidatului)”.
  Pentru românii de pretutindeni nu se percepe taxă de înscriere și de confirmare a locului (excepție – statut “cu taxa în lei”).
   
 • Candidatii pentru un loc "cu taxa in lei" pot efectua plata taxei de inscriere/ confirmare (HCA 50.01.03.2022)    in urmatorul cont deschis la UniCredit Bank*:

  Universitatea Politehnica Timișoara
  Cod FISCAL: 4269282
  Cont IBAN:  RO90 BACX 0000 0030 1782 5061  - Taxe de MASTER prin Ordin de plată

__________________________________________________
*În situația plății în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: ”M, ADM/CONF (se alege în funcție de tipul taxei – pentru taxa de înscriere se menționează ADM, iar pentru taxa de confirmare de menționează CONF) la … (se va menționa acronimul facultății) , CNP candidat, NUME candidat (se va menționa numele complet al candidatului)”.
Exemplu: M, ADM, AC, 2900000000000, Ionescu Flavia Ionela
Dovada platii taxei de inscriere se va anexa la dosarul de inscriere, iar dovada platii taxei de confirmare se va adauga la Anexa 4.


   CONFIRMARE:

              Fiecare candidat declarat admis va confirma locul astfel:

 • Transmiterea online a  Anexei 4;
 • Depunerea în original, la comisia de înscriere, a următoarelor documente: diploma de licență, suplimentul la diplomă/foaia matricolă, anexa 4 și 4 poze tip diplomă, în intervalul destinat confirmărilor.

Adresa de contact este : romanidepretutindeni@upt.ro 


DEPUNEREA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE:

Notă:  în procesul de admitere UPT colaborează cu Organizația Studenților Basarabeni și cu Asociatia Initiațiva din Timișoara

Fizic, la adresa:
Departamentul de Relații Internaționale
Rectoratul Universității Politehnica Timișoara
Piața Victoriei, nr. 2, et. 1, sala 110, 300006 – Timișoara

Program: zilnic, Luni-Vineri intre orele 10:00-14:00

Online, la adresa:
romanidepretutindeni@upt.ro


PERSOANĂ DE CONTACT:

Bianca ZABLATOSCHI / Loredana MUSTĂȚEA
Departamentul de Relații Internaționale
Tel. 0256-403187
romanidepretutindeni@upt.ro

 

 

arhiva 2021

 

 
 
Ultima actualizare: 2022-08-16
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +