Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Români de pretutindeni - Admitere LICENȚĂ

 
 

SESIUNEA IULIE 2023 (detalii)

 

  SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023

Colectare dosare Chișinău: 09-10.09.2023, între orele 10:00 și 15:00, la Bonjour Cafe, str. Columna 106 (parcul Catedralei)

Rezultate finale Admitere Septembrie 2023

 

CADRU GENERAL:

Conform Metodologiei de admitere a studenților internaționali de origine română în învățământul superior pentru anul universitar 2017-2018 (Anexa nr. 2 la OMEN nr. 3900/16.05.2017) și a clarificărilor ulterioare, acești cetățeni participă la procesul de admitere pe locuri subvenționate de statul român.

Bursele Ministerului Educației din România sunt împărțite în două categorii:

 • Fără taxă de școlarizare, dar cu bursă lunară, finanțarea de la bugetul de stat fiind pentru: taxa de școlarizare, bursă lunară (65 euro / lună pentru studenți la ciclul de licență, 75 euro / lună pentru studenții la ciclul de master și 85 euro / lună pentru doctoranzi) și cazare în cămin;
 • Fără taxă de școlarizare, dar fără bursă, finanțarea de la bugetul de stat fiind pentru: taxa de școlarizare și cazare în cămin.

(1) Din categoria românilor de pretutindeni fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

a) Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus,

b) Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.

Studenții internaționali de origine română pot solicita și studii cu taxă în lei, taxele de școlarizare fiind aceleași ca pentru studenții români.

Pentru promovarea limbii și culturii române, Ministerul Educației a decis ca beneficiarii locurilor speciale alocate să studieze numai în limba română. Pentru a studia într-o limbă străină, candidații pot solicita un program de studiu direct la UPT, dar trebuie să plătească taxa de școlarizare, în aceleași regim financiar ca și cetățenii români. Dacă candidatul nu cunoaște limba română, trebuie să participe la Anul pregătitor pentru învățarea limbii române

Locuri
fără taxă, cu bursă

Locuri
fără taxă, fără bursă

Locuri cu taxă în lei

Modalitatea / media
de admitere* (m)

0 25

conf. OMEN nr. 4294/29.06.2017

Concurs de dosare // m = b

Universitatea Politehnica Timișoara este acreditată să organizeze Anul Pregătitor de limba română în domeniile: matematică și științe ale naturii; științe inginerești; științe sociale; științe umaniste și arte; științe biologice și biomedicale.

Acest curs intensiv de limba română este obligatoriu pentru studenții străini care doresc să urmeze programe complete de studii predate în limba română. 

La curs se pot înscrie:

 1. Cetățeni din state terțe care doresc să urmeze studii în limba română (licență, masterat sau doctorat) la Universitatea Politehnica Timișoara sau o altă universitate din România. Taxa de școlarizare se percepe în valută. Valoarea acesteia este 1980 EUR/an universitar. 
 2. Cetățeni din state UE care doresc să urmeze studii în limba română (licență, masterat sau doctorat) la Universitatea Politehnica Timișoara sau o altă universitate din România
 3. Români de pretutindeni care doresc să învețe sau să își îmbunătățească nivelul de limba română înainte de a urma un program de studii la Universitatea Politehnica Timișoara sau o altă universitate din România.

Număr de locuri total 100 din care 23 (10 fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă și 13 fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă) sunt destinate românilor de pretutindeni (bugetate, iar restul sunt pentru cetățeni non-UE și se plătesc 1980 EUR/an academic) Adresa ME 1347/03.07.2023

HCA nr. 110/04.07.2023 - privind  aprobare taxe școlarizare 'An Pregătitor de limba română' pt. anul universitar 2023/2024


OFERTA ACADEMICĂ:

NUMĂR DE LOCURI DISPONIBIL: Detalii

Domenii și programe de studiu:
 

 


CUM APLIC?

Înscrierea la concursul de admitere se realizează:

 • Exclusiv online, prin intermediul platformei de admitere Enroll (https://enroll.upt.ro) – secțiunea Români de pretutindeni

Confirmarea locului în procesul de admitere se realizează:

 • Exclusiv fizic, prin depunerea dosarului și a anexei 4 la Departamentul Relații Internaționale (Adresă: Piața Victoriei nr. 2, et. 1, birou 110)

DOCUMENTE NECESARE:

 • Cerere de înscriere la studii universitare de licență (ce va fi generată în urma completării tuturor informațiilor solicitate în platforma de admitere online);
 • Certificat de naștere – copie și traducere autorizată (unde este cazul) în limba română;
 • Buletin/act de identitate – copie;
 • Pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii – copie după primele 3 pagini;
 • Certificat de căsătorie – copie și traducere autorizată (dacă e cazul);
 • Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 3,  avizată de reprezentanțele diplomatice (ambasadă, consulat) ale României în țara respectivă (excepție: Republica Moldova);
 • Diplomă de Bacalaureat sau echivalentă sau adeverință de absolvent pentru anul curent – copii și traduceri autorizate (unde este cazul) în limba română;
 • Foaie matricolă pentru studiile liceale absolvite – copii și traduceri autorizate (unde este cazul) în limba română;
 • Adeverință medicală tip (eliberată în România sau în țara de origine) – original și traducere autorizată (dacă e cazul) – trebuie să conțină informații actuale despre starea generală de sănătate a candidatului, antecedente de boli cronice;
 • Pentru candidații care au absolvit bacalaureatul înaintea anului academic curent (cu mai mult de un an înaintea anului academic curent), declarație pe proprie răspundere conform căreia nu au mai beneficiat de studii finanțate de la bugetul de stat al României pentru ciclul de licență, sau, dacă au beneficiat, pentru ce durată, întocmită la notar – doar pentru candidații care optează pentru locuri bugetate;
 • Pentru candidații care au absolvit deja un ciclu de licență: diploma de licență însoțită de foi matricole / suplimente la diplomă – copii și traduceri autorizate (unde este cazul) în limba română; adeverință de la facultatea unde a urmat studiile de licență cu specificarea regimului de studii pe ani (bugetat / taxă);
 • Pentru candidații cetățeni români cu reședința în străinătate, documente care atestă reședința în străinătate, conform OMAE nr. 1627/26.08.2019: https://mae.ro/sites/default/files/file/anul_2019/alegeri_2019/omae_1627_2019_cu_anexe.pdf
 • Nota de prelucrare a datelor cu caracter personal (nota informativă);
 • Dosar de carton tip plic (doar la confirmarea locului, atunci când documentele sunt aduse în format fizic).

CALENDAR DE ADMITERE:

Înscriere candidați:

28.08.2023, ora 10:00 - 06.09.2023, ora 14:00 (online)

28.08.2023, ora 10:00 - 06.09.2023, ora 14:00 (fizic)

(28.08.2023 - 01.09.2023, orele 10:00-15:00;
 04.09.2023 - 05.09.2023, orele 10:00-15:00;
 06.09.2023, orele 10:00-14:00)

Afișarea listelor cu candidații înscriși pentru validarea datelor (sesizare erori):   06.09.2023, ora 15:00
Afișarea rezultatelor admiterii - Runda I: 07.09.2023, ora 16:00
Confirmări Runda I:

08.09.2023, orele 10:00 - 16:00;
09.09.2023, orele 10:00 - 13:00;
11.09.2023, orele 10:00-16:00;
12.09.2023, orele 10:00-12:00)

Afișarea rezultatelor admiterii - Runda II: 12.09.2023, ora 15:00
Confirmări Runda II:

13.09.2023, ora 10:00 - 14.09.2023, ora 16:00

Afișarea rezultatelor FINALE: 14.09.2023, ora 17:00

CONFIRMAREA LOCULUI:

Confirmarea locului în procesul de admitere se realizează:

 • Exclusiv fizic, prin depunerea dosarului și a anexei 4 la Departamentul Relații Internaționale (Adresă: Piața Victoriei nr. 2, et. 1, birou 110)

Rezultatele concursului de admitere se obțin prin ordonarea descrescătoare a candidaților în funcție de media de admitere, reprezentată de media examenului de bacalaureat.  Rezultatele finale ale concursului de admitere se stabilesc după 3 runde de confirmări.

Confirmarea statutului de admis se face prin depunerea în original, la comisia de înscriere, în perioada de confirmări Runda I, a întregului dosar de admitere, a formularului de confirmare a locului de studii (Anexa 4 ) și a 4 poze tip diplomă, în intervalul destinat confirmărilor. Nerespectarea condiției de mai sus conduce la eliminarea candidatului din concurs (imposibilitatea de a participa la rundele II și III). 

Dacă la Runda I, candidatul se regăsește pe o poziție în așteptare, atunci urmărește rezultatele Rundei II, unde se poate regăsi pe locuri de admis. În această situație parcurge pașii de la alineatul anterior.

Dacă în Runda II de confirmări, candidatul a trecut de pe un loc fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă pe un loc fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, acesta va trebui să depună din nou, în original, formularul de confirmare a locului de studii pe noua poziție (Anexa 4 ).

 

Observații:
Pentru românii de pretutindeni nu se percepe taxă de înscriere și de confirmare a locului (excepție – statut “cu taxa în lei”).

-încărcarea în platforma enroll a anexei 4, fără depunerea documentelor în original și a fotografiilor NU CONFIRMĂ LOCUL DE STUDII !!!
 - dosarele transmise în platforma enrollcare nu respectă cerințele nu vor fi validate

 

Notă:  în procesul de confirmare a locului, UPT colaborează cu Organizația Studenților Basarabeni și cu AsociatiaInitiațiva din Timișoara

TAXE:

Pentru românii de pretutindeni nu se percepe taxă de înscriere și de confirmare a locului (excepție – statut “cu taxa în lei”).

Studenții internaționali de origine română pot solicita și studii cu taxă în lei, taxele de școlarizare fiind aceleași ca pentru studenții români.

Candidații care optează pentru un loc "cu taxă în lei", pot efectua plata taxei de înscriere (150 RON)/ confirmare (100 RON) (HCA nr. 13/14.02.2023) în următorul cont deschis la UniCredit Bank*:

Universitatea Politehnica Timișoara
Cod FISCAL: 4269282
Cont IBAN: RO90 BACX 0000 0030 1782 5061
__________________________________________________
*În situația plății în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: ”L, ADM/CONF (se alege în funcție de tipul taxei – pentru taxa de înscriere se menționează ADM, iar pentru taxa de confirmare de menționează CONF) la … (se va menționa acronimul facultății) , CNP candidat, NUME candidat (se va menționa numele complet al candidatului)”.
Exemplu: L, ADM, ARH, 2900000000000, Ionescu Flavia Ionela
Dovada plății taxei de înscriere se va anexa la dosarul de înscriere, iar dovada plății taxei de confirmare se va adăuga la Anexa 4.

Taxe academice pentru anul academic 2023-2024: HCA nr.67/17.05.2023

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

Bursele Ministerului Educației din România sunt împărțite în două categorii:

 • Fără taxă de școlarizare, dar cu bursă lunară, finanțarea de la bugetul de stat fiind pentru: taxa de școlarizare, bursă lunară (65 euro / lună pentru studenți la ciclul de licență, 75 euro / lună pentru studenții la ciclul de master și 85 euro / lună pentru doctoranzi) și cazare în cămin;
 • Fără taxă de școlarizare, dar fără bursă, finanțarea de la bugetul de stat fiind pentru: taxa de școlarizare și cazare în cămin.

Limba de studiu:
Beneficiarii locurilor speciale alocate vor studia în limba română. Pentru a studia într-o limbă străină, candidații pot solicita un program de studiu direct la UPT, dar trebuie să plătească taxa de școlarizare, în aceleași regim financiar ca și cetățenii români.
În cazul în care candidatul nu cunoaște limba română, trebuie să participe la Anul pregătitor pentru învățarea limbii române (Anexa  – Lista instituțiilor de învățământ superior care organizează anul pregătitor pentru învățarea limbii române).

Beneficiile studenților romani de pretutindeni:
 • Burse acordate de Ministerul Educației Naționale: Burse de performanță I/II (1000/800 lei), Burse de merit I/II (700/600 lei),
 • Burse pentru stagii în străinătate prin programul Erasmus+ (292 universități) și acorduri bilaterale (Germania, Franța, Spania, Anglia, Olanda, etc.);
 • Burse private de la companii;
 • Burse și ajutoare sociale speciale oferite de UPT din venituri proprii;
 • Locuri de cazare gratuite, în căminele UPT, pentru toți românii de pretutindeni admiși pe locuri fără taxă, cu bursă sau fără taxă, fără bursă;
 • Posibilitatea de a servi masa în restaurantul studențesc al UPT la un preț de numai 12 lei, diferența fiind suportată de UPT;
 • Acces gratuit la cea mai modernă bază sportivă din țară care cuprinde: bazine de înot semiolimpice, saună, pistă de atletism, terenuri de fotbal, terenuri de baschet, terenuri de tenis, sală multifuncțională pentru handbal, minifotbal, volei, tenis de câmp, badminton și baschet, săli de forță și fitness;
 • Asistență medicală gratuită în cadrul policlinicii studențești;
 • Adresă de e-mail și cont instituțional dedicat pe platforma student.upt.ro;
 • Acces la platforma educațională online Campus Virtual al UPT;
 • Acces gratuit la bibliotecile și bazele de date ale întregului centru universitar;
 • Facilitarea legăturii cu piața muncii pentru stagii de practică, locuri de muncă și alte posibile colaborări (peste 400 de parteneriate cu mediul economic);
 • Sprijin în implementarea ideilor de afaceri (InoHubUPT – Societatea Antreprenorială Studențească);
 • Evenimente de carieră bianuale (Zilele Carierei) care vin cu mii de oferte de practică și locuri de munca pentru studenți și absolvenți.
 • Servicii de consiliere educațională, în carieră și psihologică, prin intermediul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC);
 • Transport gratuit pe mijloacele de transport în comun din Timișoara;
 • Tabere studențești gratuite;
 • Participare, alături de ligile studențești, la activități de voluntariat recunoscute prin credite;
 • Reduceri pentru toți studenții la diverși parteneri economici prin cardul PoliCard (MedLife, TucanoCoffee, Bun Burger, Așii Telefoanelor etc.);
 • Program de formare psihopedagogică – nivel I (în paralel cu studiile de licență);
 • Alumniversum - o festivitate de absolvire grandioasă dedicată tuturor absolvenților la final de studii, care se organizează pe Stadionul Știința.

Informații suplimentare se pot solicita la adresa:

Departamentul Relații Internaționale
Bianca ZABLATOSCHI / Loredana MUSTĂȚEA
Tel. 0256-403187
romanidepretutindeni@upt.ro


 
 

Arhiva. sept. 2022, iulie 2022 : 2021

 
 
Ultima actualizare: 2023-09-14
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2023 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +